کلاس آنلاین ریاضی سوم | سال تحصیلی 1401 – 1400

کلاس آنلاین ریاضی سوم سال تحصیلی 1401 – 1400

برای اطلاع از دوره های جدید ، پرسش و پاسخ با مدرس و ... عضو گروه های مجازی آموزشگاه درس من شوید.

جلسه : 1 حل مسئله – الگویابی
کلیک کنید
جلسه : 2 شمارش چندتاچندتا
کلیک کنید
جلسه : 3 حل تمرین بیشتر از درس اول و دوم
کلیک کنید
جلسه : 4 ماشین های ورودی – خروجی
کلیک کنید
جلسه : 5 ساعت در بعد از ظهر
کلیک کنید
جلسه : 6 حل تمرین بیشتر از درس سوم و چهارم
کلیک کنید
جلسه : 7 الگوهای متقارن
کلیک کنید
جلسه : 8 مرور کل فصل اول ( الگوها )
کلیک کنید
جلسه : 9 حل مسئله – الگوسازی
کلیک کنید
جلسه : 10 معرفی عدد هزار
کلیک کنید
جلسه : 11 حل تمرین بیشتر از درس اول و دوم
کلیک کنید
جلسه : 12 ارزش مکانی
کلیک کنید
جلسه : 13 ارزش پول
کلیک کنید
جلسه : 14 حل تمرین بیشتر از درس سوم و چهارم
کلیک کنید
جلسه : 15 عدد های تقریبی
کلیک کنید
جلسه : 16 مرور فصل دوم
کلیک کنید
جلسه : 17 حل مسئله – رسم شکل
کلیک کنید
جلسه : 18 کسر
کلیک کنید
جلسه : 19 حل تمرین بیشتر از درس اول و دوم
کلیک کنید
جلسه : 20 کاربرد کسر در اندازه گیری
کلیک کنید
جلسه : 21 تساوی کسر ها
کلیک کنید
جلسه : 22 حل تمرین بیشتر از درس سوم و چهارم
کلیک کنید
جلسه : 23 مقایسه ی کسر ها
کلیک کنید
جلسه : 24 مرور فصل سوم
کلیک کنید
جلسه : 25 حل مسئله – روش های نمادین
کلیک کنید
جلسه : 26 ضرب
کلیک کنید
جلسه : 27 حل تمرین بیشتر از درس اول و دوم
کلیک کنید
جلسه : 28 ضرب عدد های یک رقمی
کلیک کنید
جلسه : 29 خاصیت های ضرب
کلیک کنید
جلسه : 30 حل تمرین بیشتر از درس سوم و چهارم
کلیک کنید
جلسه : 31 تقسیم
کلیک کنید
جلسه : 32 مرور فصل چهارم
کلیک کنید
جلسه : 33 حل مسئله – زیر مسئله
کلیک کنید
جلسه : 34 خط ، نیم خط و پاره خط
کلیک کنید
جلسه : 35 حل تمرین بیشتر از درس اول و دوم
کلیک کنید
جلسه : 36 محیط
کلیک کنید
جلسه : 37 اندازه ی سطح
کلیک کنید
جلسه : 38 حل تمرین بیشتر از درس سوم و چهارم
کلیک کنید
جلسه : 39 واحد اندازه گیری سطح
کلیک کنید
جلسه : 40 مرور فصل پنجم
کلیک کنید
جلسه : 41 حل مسئله – حل مسئله ی ساده تر
کلیک کنید
جلسه : 42 مقایسه ی عدد ها
کلیک کنید
جلسه : 43 حل تمرین بیشتر از درس اول و دوم
کلیک کنید
جلسه : 44 جمع و تفریق
کلیک کنید
جلسه : 45 جمع در جدول ارزش مکانی
کلیک کنید
جلسه : 46 حل تمرین بیشتر از درس سوم و چهارم
کلیک کنید
جلسه : 47 تفریق در جدول ارزش مکانی
کلیک کنید
جلسه : 48 مرور فصل ششم
کلیک کنید
جلسه : 49 حل مسئله – حدس و آزمایش
کلیک کنید
جلسه : 50 جدول داده ها
کلیک کنید
جلسه : 51 حل تمرین بیشتر از درس اول و دوم
کلیک کنید
جلسه : 52 احتمال
کلیک کنید
جلسه : 53 نمودار دایره ای
کلیک کنید
جلسه : 54 حل تمرین بیشتر از درس سوم و چهارم
کلیک کنید
جلسه : 55 انتخاب نمودار
کلیک کنید
جلسه : 56 مرور فصل هفتم
کلیک کنید
جلسه : 57 حل مسئله – حذف حالت های نامطلوب
کلیک کنید
جلسه : 58 ضرب در عدد 10
کلیک کنید
جلسه : 59 حل تمرین بیشتر از درس اول و دوم
کلیک کنید
جلسه : 60 ضرب عددهای یک رقمی در چند رقمی
کلیک کنید
جلسه : 61 محاسبه ی ضرب
کلیک کنید
جلسه : 62 حل تمرین بیشتر از درس سوم و چهارم
کلیک کنید
جلسه : 63 تقسیم با باقی مانده
کلیک کنید
جلسه : 64 مرور فصل هشتم
کلیک کنید
جلسه : 65 مرور فصل اول و حل تمرین های جدید
کلیک کنید
جلسه : 66 مرور فصل دوم و حل تمرین های جدید
کلیک کنید
جلسه : 67 مرور فصل سوم و حل تمرین های جدید
کلیک کنید
جلسه : 68 مرور فصل چهارم و حل تمرین های جدید
کلیک کنید
جلسه : 69 مرور فصل پنجم و حل تمرین های جدید
کلیک کنید
جلسه : 70 مرور فصل ششم و حل تمرین های جدید
کلیک کنید
جلسه : 71 مرور فصل هفتم و حل تمرین های جدید
کلیک کنید
جلسه : 72 مرور فصل هشتم و حل تمرین های جدید
کلیک کنید
  • مدرس : خانم عالی نژاد
  • زمان دوره : 9 ماه
  • برگزاری کلاس آنلاین: هر هفته دو جلسه
  • برگزاری آزمون : هر ماه دو بار
  • بررسی تکالیف : هر جلسه

درباره ی آموزشگاه درس من

آموزشگاه با همکاری مدرسان با تجربه در تلاش است آموزش را ساده و یادگیری را برای کاربران لذت بخش کند.

مشاهده درس

مشاهده تکلیف

ارسال تکلیف

تکالیف من

کلاس آنلاین

شرکت در امتحان

جواب امتحان

تکلیف شما در حال ارسال است لطفا از بستن مرورگر خودداری فرمایید