کلاس آنلاین ریاضی ششم | سال تحصیلی 1401 – 1400

کلاس آنلاین ریاضی ششم | سال تحصیلی 1401 – 1400

برای اطلاع از دوره های جدید ، پرسش و پاسخ با مدرس و ... عضو گروه های مجازی آموزشگاه درس من شوید.

جلسه : 1 الگوهای عددی و یافتن رابطه ی الگو ها
کلیک کنید
جلسه : 2 حل تمرین الگوها
کلیک کنید
جلسه : 3 تدریس مضرب ها و مسائل صف
کلیک کنید
جلسه : 4 حل مسئله های مضرب ها و صف ها + آزمون شماره 1
کلیک کنید
جلسه : 5 عددنویسی
کلیک کنید
جلسه : 6 حل تمرین مسائل عدد نویسی
کلیک کنید
جلسه : 7 تدریس بخش پذیری
کلیک کنید
جلسه : 8 حل تمرین بخش پذیری + آزمون شماره 2
کلیک کنید
جلسه : 9 تدریس اعداد صحیح
کلیک کنید
جلسه : 10 حل تمرین مربوط به اعداد صحیح
کلیک کنید
جلسه : 11 مرور فصل اول
کلیک کنید
جلسه : 12 تدریس جمع و تفریق کسرها + آزمون شماره 3
کلیک کنید
جلسه : 13 حل تمرین مسائل جمع و تفریق
کلیک کنید
جلسه : 14 تدریس ضرب و تقسیم کسرها
کلیک کنید
جلسه : 15 حل تمرین مسائل ضرب و تقسیم کسرها
کلیک کنید
جلسه : 16 تدریس محاسبات کسر
کلیک کنید
جلسه : 17 حل تمرین محاسبات کسر + آزمون شماره 4
کلیک کنید
جلسه : 18 تدریس حل مسئله ی کسرها با روش رسم شکل
کلیک کنید
جلسه : 19 تمرین حل مسئله با روش رسم شکل
کلیک کنید
جلسه : 20 مرور فصل دوم
کلیک کنید
جلسه : 21 تدریس جمع و تفریق اعداد اعشاری + آزمون شماره 5
کلیک کنید
جلسه : 22 تمرین جمع و تفریق اعداد اعشاری
کلیک کنید
جلسه : 23 تدریس ضرب و تقسیم خطی اعداد اعشاری
کلیک کنید
جلسه : 24 حل تمرین محاسبات اعداد اعشاری
کلیک کنید
جلسه : 25 تقسیم اعداد اعشاری بر اعداد طبیعی
کلیک کنید
جلسه : 26 حل تمرین اعداد اعشاری بر طبیعی + آزمون شماره 6
کلیک کنید
جلسه : 27 تدریس عدد اعشاری بر عدد اعشاری
کلیک کنید
جلسه : 28 حل تمرین تقسیم اعداد اعشاری بر اعداد اعشاری
کلیک کنید
جلسه : 29 حل مسائل مربوط به اعداد اعشاری
کلیک کنید
جلسه : 30 مرور فصل سوم + آزمون شماره 7
کلیک کنید
جلسه : 31 تدریس مرکز تقارن و تقارن مرکزی
کلیک کنید
جلسه : 32 حل تمرین مرکز تقارن
کلیک کنید
جلسه : 33 تدریس دوران و تقارن چرخشی
کلیک کنید
جلسه : 34 حل تمرین + آزمون شماره 8
کلیک کنید
جلسه : 35 تدریس مختصات
کلیک کنید
جلسه : 36 حل تمرین مختصات
کلیک کنید
جلسه : 37 تدریس مختصات و قرینه
کلیک کنید
جلسه : 38 حل تمرین مختصات
کلیک کنید
جلسه : 39 مرور فصل چهارم + آزمون شماره 9
کلیک کنید
جلسه : 40 تدریس اندازه گیری طول و سطح
کلیک کنید
جلسه : 41 حل تمرین تبدیل واحدهای طول و سطح
کلیک کنید
جلسه : 42 تدریس احجام و تبدیل واحدهای حجم
کلیک کنید
جلسه : 43 حل تمرین تبدیل واحد حجم + آزمون شماره 9
کلیک کنید
جلسه : 44 تدریس محیط و مساحت دایره
کلیک کنید
جلسه : 45 حل تمرین مساحت و محیط دایره
کلیک کنید
جلسه : 46 تدریس زاویه ها
کلیک کنید
جلسه : 47 حل تمرین زاویه ها
کلیک کنید
جلسه : 48 مرور فصل پنجم + آزمون شماره 9
کلیک کنید
جلسه : 49 تدریس کسر، نسبت و تناسب
کلیک کنید
جلسه : 50 حل تمرین نسبت و تناسب
کلیک کنید
جلسه : 51 تدریس درصد ها
کلیک کنید
جلسه : 52 حل تمرین درصدها + آزمون شماره 10
کلیک کنید
جلسه : 53 تدریس درصد و امور مالی
کلیک کنید
جلسه : 54 حل تمرین درصد و امور مالی
کلیک کنید
جلسه : 55 تدریس کاربرد درصد در آمار و احتمال
کلیک کنید
جلسه : 56 تمرین درصد در امار و احتمال
کلیک کنید
جلسه : 57 مرور فصل ششم + آزمون شماره 11
کلیک کنید
جلسه : 58 تقریب به روش قطع کردن
کلیک کنید
جلسه : 59 حل تمرین تقریب به روش قطع کردن
کلیک کنید
جلسه : 60 تقریب به روش گردکردن
کلیک کنید
جلسه : 61 حل تمرین تقریب به روش گردکردن + آزمون شماره 12
کلیک کنید
جلسه : 62 اولویت های محاسباتی
کلیک کنید
جلسه : 63 حل تمرین اولویت های محاسباتی
کلیک کنید
جلسه : 64 مرور فصل هفتم + آزمون شماره 13
کلیک کنید
جلسه : 65 مرور فصل اول + حل تمرین های بیشتر
کلیک کنید
جلسه : 66 مرور فصل دوم + حل تمرین های بیشتر
کلیک کنید
جلسه : 67 مرور فصل سوم + حل تمرین های بیشتر
کلیک کنید
جلسه : 68 مرور فصل چهارم + حل تمرین های بیشتر
کلیک کنید
جلسه : 69 مرور فصل پنجم + حل تمرین های بیشتر
کلیک کنید
جلسه : 70 مرور فصل ششم + حل تمرین های بیشتر
کلیک کنید
جلسه : 71 مرور فصل هفتم + حل تمرین های بیشتر
کلیک کنید
جلسه : 72 آزمون جامع ( شماره 14 ) + حل سوالات در کلاس آنلاین
کلیک کنید
جلسه : 73 آزمون جامع ( شماره 15 ) + حل سوالات در کلاس آنلاین
کلیک کنید
  • مدرس : شکوفه احمدی
  • زمان دوره : 9 ماه
  • برگزاری کلاس آنلاین: هفته ای دو جلسه
  • برگزاری آزمون : هر ماه دو بار
  • بررسی تکالیف : هر جلسه

درباره ی آموزشگاه درس من

آموزشگاه با همکاری مدرسان با تجربه در تلاش است آموزش را ساده و یادگیری را برای کاربران لذت بخش کند.

مشاهده درس

مشاهده تکلیف

ارسال تکلیف

تکالیف من

کلاس آنلاین

شرکت در امتحان

جواب امتحان

تکلیف شما در حال ارسال است لطفا از بستن مرورگر خودداری فرمایید