کلاس آنلاین ریاضی هفتم | سال تحصیلی 1401 – 1400

کلاس آنلاین ریاضی هفتم | سال تحصیلی 1401 – 1400

برای اطلاع از دوره های جدید ، پرسش و پاسخ با مدرس و ... عضو گروه های مجازی آموزشگاه درس من شوید.

جلسه : 1 راهبرد های حل مسئله1 ( رسم شکل ، الگوسازی )
کلیک کنید
جلسه : 2 راهبرد های حل مسئله 2 ( حذف حالت های نامطلوب حدس و آزمایش )
کلیک کنید
جلسه : 3 راهبرد های حل مسئله 3 ( زیر مسئله ، حل مسئله ساده تر )
کلیک کنید
جلسه : 4 راهبرد های حل مسئله 4 ( روش نمادین و مرور راهبرد ها )
کلیک کنید
جلسه : 5 اعداد صحیح (معرفی اعداد صحیح )
کلیک کنید
جلسه : 6 جمع و تفریق اعداد صحیح 1+ آزمون شماره 1
کلیک کنید
جلسه : 7 جمع و تفریق اعداد صحیح 2
کلیک کنید
جلسه : 8 مسئله های اعداد صحیح
کلیک کنید
جلسه : 9 ضرب و تقسیم اعداد صحیح
کلیک کنید
جلسه : 10 جمع و تفریق اعداد صحیح ( 2 )
کلیک کنید
جلسه : 11 جمع و تفریق اعداد صحیح ( 3 )
کلیک کنید
جلسه : 12 مسائل اعداد صحیح + آزمون شماره 3
کلیک کنید
جلسه : 13 ضرب و تقسیم اعداد صحیح 1
کلیک کنید
جلسه : 14 ضرب و تقسیم اعداد صحیح 2
کلیک کنید
جلسه : 15 ضرب و تقسیم اعداد صحیح 3
کلیک کنید
جلسه : 16 مرور فصل دوم + آزمون شماره 4
کلیک کنید
جلسه : 17 الگوهاي عددی 1
کلیک کنید
جلسه : 18 الگوهاي عددی 2
کلیک کنید
جلسه : 19 الگو هاي عددی 3
کلیک کنید
جلسه : 20 عبارت هاي جبری 1 + آزمون شماره 5
کلیک کنید
جلسه : 21 عبارت هاي جبری 2
کلیک کنید
جلسه : 22 مقدار عددی عبارت جبری 1
کلیک کنید
جلسه : 23 مقدار عددی عبارت های جبری 2
کلیک کنید
جلسه : 24 مسائل عبارت های جبری + آزمون شماره 6
کلیک کنید
جلسه : 25 معادله 1
کلیک کنید
جلسه : 26 معادله 2
کلیک کنید
جلسه : 27 حل مسئله به وسیله معادله 1
کلیک کنید
جلسه : 28 حل مسئله به وسیله معادله 2
کلیک کنید
جلسه : 29 مرور فصل فصل سوم + آزمون شماره 7
کلیک کنید
جلسه : 30 روابط بین پاره خط ها 1
کلیک کنید
جلسه : 31 روابط بین پاره خط ها 2
کلیک کنید
جلسه : 32 روابط بین زاویه ها 1
کلیک کنید
جلسه : 33 روابط بین زاویه ها 2 + آزمون شماره 8
کلیک کنید
جلسه : 34 تبدیلات هندسی 1
کلیک کنید
جلسه : 35 تبدیلات هندسی 2
کلیک کنید
جلسه : 36 شکلهاي مساوی ( هم نهشت ) 1
کلیک کنید
جلسه : 37 شکلهای مساوی ( هم نهشت ) 2
کلیک کنید
جلسه : 38 مرور فصل 4 + آزمون شماره 9
کلیک کنید
جلسه : 39 شمارنده و اعداد اول
کلیک کنید
جلسه : 40 شمارنده های اول
کلیک کنید
جلسه : 41 تجزیه درختی
کلیک کنید
جلسه : 42 بزرگترین شمارنده مشترک ( ب م م ) 1
کلیک کنید
جلسه : 43 بزرگترین شمارنده مشترک ( ب م م ) 2 + آزمون شماره 10
کلیک کنید
جلسه : 44 حل مسائل ب م م
کلیک کنید
جلسه : 45 کوچک ترین شمارنده مشترك ( ك م م ) 1
کلیک کنید
جلسه : 46 کوچک ترین شمارنده مشترك ( ك م م ) 2
کلیک کنید
جلسه : 47 مسائل ك م م
کلیک کنید
جلسه : 48 مرور فصل 5 + آزمون شماره 11
کلیک کنید
جلسه : 49 حجم های هندسی
کلیک کنید
جلسه : 50 حجم های منشوری 1
کلیک کنید
جلسه : 51 حجم منشوری 2
کلیک کنید
جلسه : 52 حجم های منشوری 3 + آزمون شماره 12
کلیک کنید
جلسه : 53 مساحت جانبی و مساحت کل 1
کلیک کنید
جلسه : 54 مساحت جانبی و مساحت کل 2
کلیک کنید
جلسه : 55 حجم و سطح 1
کلیک کنید
جلسه : 56 حجم و سطح 2
کلیک کنید
جلسه : 57 مرور فصل 6 + آزمون شماره 13
کلیک کنید
جلسه : 58 توان 1
کلیک کنید
جلسه : 59 توان 2
کلیک کنید
جلسه : 60 محاسبه عبارت های تواندار 1
کلیک کنید
جلسه : 61 محاسبه عبارت های تواندار 2 + آزمون شماره 14
کلیک کنید
جلسه : 62 ساده کردن عبارت های تواندار 1
کلیک کنید
جلسه : 63 ساده کردن عبارت های تواندار 2
کلیک کنید
جلسه : 64 جذر و ریشه 1
کلیک کنید
جلسه : 65 جذر و ریشه 2
کلیک کنید
جلسه : 66 مرور فصل 7 + آزمون شماره 15
کلیک کنید
جلسه : 67 بردار 1
کلیک کنید
جلسه : 68 بردار 2
کلیک کنید
جلسه : 69 مختصات 1
کلیک کنید
جلسه : 70 مختصات 2
کلیک کنید
جلسه : 71 مختصات 3
کلیک کنید
جلسه : 72 مرور بردار و مختصات + آزمون شماره 16
کلیک کنید
جلسه : 73 بردار انتقال 1
کلیک کنید
جلسه : 74 بردار انتقال 2
کلیک کنید
جلسه : 75 بردار انتقال 3
کلیک کنید
جلسه : 76 مرور فصل 8 + آزمون شماره 17
کلیک کنید
جلسه : 77 جمع آوري و نمایش داده ها
کلیک کنید
جلسه : 78 نمودار ها 1
کلیک کنید
جلسه : 79 نمودار ها 2
کلیک کنید
جلسه : 80 احتمال 1
کلیک کنید
جلسه : 81 احتمال 2
کلیک کنید
جلسه : 82 احتمال و تجربه
کلیک کنید
جلسه : 83 مرور فصل 9
کلیک کنید
جلسه : 84 مرور کل کتاب و آزمون جامع ( شماره 18 )
کلیک کنید
جلسه : 85 مرور کل کتاب و آزمون جامع ( شماره 19)
کلیک کنید
  • مدرس : سمیه نیک زاد
  • زمان دوره : 9 ماه
  • برگزاری کلاس آنلاین: هفته ای دو جلسه
  • برگزاری آزمون : هر ماه دو بار
  • بررسی تکالیف : هر جلسه

درباره ی آموزشگاه درس من

آموزشگاه با همکاری مدرسان با تجربه در تلاش است آموزش را ساده و یادگیری را برای کاربران لذت بخش کند.

مشاهده درس

مشاهده تکلیف

ارسال تکلیف

تکالیف من

کلاس آنلاین

شرکت در امتحان

جواب امتحان

تکلیف شما در حال ارسال است لطفا از بستن مرورگر خودداری فرمایید