کلاس آنلاین ریاضی هفتم | سال تحصیلی 1401 – 1400

کلاس آنلاین ریاضی هفتم | سال تحصیلی 1401 – 1400

برای اطلاع از دوره های جدید ، پرسش و پاسخ با مدرس و ... عضو گروه های مجازی آموزشگاه درس من شوید.

جلسه : 1 راهبرد های حل مسئله1 ( رسم شکل ، الگوسازی )
کلیک کنید
جلسه : 2 راهبرد های حل مسئله 2 ( حذف حالت های نامطلوب حدس و آزمایش )
کلیک کنید
جلسه : 3 راهبرد های حل مسئله 3 ( زیر مسئله ، حل مسئله ساده تر )
کلیک کنید
جلسه : 4 راهبرد های حل مسئله 4 ( روش نمادین و مرور راهبرد ها )
کلیک کنید
جلسه : 5 اعداد صحیح (معرفی اعداد صحیح )
کلیک کنید
جلسه : 6 جمع و تفریق اعداد صحیح 1+ آزمون شماره 1
کلیک کنید
جلسه : 7 جمع و تفریق اعداد صحیح 2
کلیک کنید
جلسه : 8 مسئله های اعداد صحیح
کلیک کنید
جلسه : 9 ضرب و تقسیم اعداد صحیح
کلیک کنید
جلسه : 10 مرور فصل دوم + آرمون شماره 2
کلیک کنید
جلسه : 11 مروری بر فصل اول و دوم
کلیک کنید
جلسه : 12 فصل سوم - الگوهای عددی
کلیک کنید
جلسه : 13 عبارت های جبری
کلیک کنید
جلسه : 14 مقدار عددی عبارت های جبری
کلیک کنید
جلسه : 15 حل تمرین عبارت های جبری1
کلیک کنید
جلسه : 16 حل تمرین عبارت های جبری 2
کلیک کنید
جلسه : 17 حل تمرین عبارت های جبری 3
کلیک کنید
جلسه : 18 حل تمرین عبارت های جبری 4
کلیک کنید
جلسه : 19 معادله 1
کلیک کنید
جلسه : 20 معادله 2
کلیک کنید
جلسه : 21 معادله 3
کلیک کنید
جلسه : 22 حل تمرین فصل 3
کلیک کنید
جلسه : 23 فصل 4 – روابط بین پاره خط ها
کلیک کنید
جلسه : 24 حل تمرین - روابط بین پاره خط ها
کلیک کنید
جلسه : 25 روابط بین زاویه ها
کلیک کنید
جلسه : 26 روابط بین زاویه ها 2
کلیک کنید
جلسه : 27 روابط بین زاویه ها 3
کلیک کنید
جلسه : 28 پیدا کردن زاویه ها در مثلث ها
کلیک کنید
جلسه : 29 چند ضلعی
کلیک کنید
جلسه : 30 حل تمرین فصل 4 + آزمون
کلیک کنید
جلسه : 31 تبدیلات هندسی 2
کلیک کنید
جلسه : 32 شکل های همنهشت
کلیک کنید
جلسه : 33 معرفی اعداد اول
کلیک کنید
جلسه : 34 حل تمرین اعداد اول
کلیک کنید
جلسه : 35 تجزیه درختی
کلیک کنید
جلسه : 36 حل تمرین تجزیه درختی
کلیک کنید
جلسه : 37 بزرگ ترین شمارنده مشترک (ب م م )
کلیک کنید
جلسه : 38 کوچکترین مضرب مشترک
کلیک کنید
جلسه : 39 حل تمرین ک م م
کلیک کنید
جلسه : 40 نکات ک م م و ب م م
کلیک کنید
جلسه : 41 مرور فصل پنجم و آزمون
کلیک کنید
جلسه : 42 بزرگترین
کلیک کنید
جلسه : 43 فصل۶ حجم های هندسی
کلیک کنید
جلسه : 44 حل مسائل ب م م
کلیک کنید
جلسه : 45 کوچک ترین شمارنده مشترك ( ك م م ) 1
کلیک کنید
جلسه : 46 کوچک ترین شمارنده مشترك ( ك م م ) 2
کلیک کنید
جلسه : 47 مسائل ك م م
کلیک کنید
جلسه : 48 مرور
کلیک کنید
جلسه : 49 حجم های هندسی
کلیک کنید
جلسه : 50 حجم های منشوری 1
کلیک کنید
جلسه : 51 حجم منشوری 2
کلیک کنید
جلسه : 52 حجم های منشوری 3 + آزمون شماره 12
کلیک کنید
جلسه : 53 مساحت جانبی و مساحت کل 1
کلیک کنید
جلسه : 54 مساحت جانبی و مساحت کل 2
کلیک کنید
جلسه : 55 حجم و سطح 1
کلیک کنید
جلسه : 56 حجم و سطح 2
کلیک کنید
جلسه : 57 مرور فصل 6 + آزمون شماره 13
کلیک کنید
جلسه : 58 توان 1
کلیک کنید
جلسه : 59 توان 2
کلیک کنید
جلسه : 60 محاسبه عبارت های تواندار 1
کلیک کنید
جلسه : 61 محاسبه عبارت های تواندار 2 + آزمون شماره 14
کلیک کنید
جلسه : 62 ساده کردن عبارت های تواندار 1
کلیک کنید
جلسه : 63 ساده کردن عبارت های تواندار 2
کلیک کنید
جلسه : 64 جذر و ریشه 1
کلیک کنید
جلسه : 65 جذر و ریشه 2
کلیک کنید
جلسه : 66 مرور فصل 7 + آزمون شماره 15
کلیک کنید
جلسه : 67 بردار 1
کلیک کنید
جلسه : 68 بردار 2
کلیک کنید
جلسه : 69 مختصات 1
کلیک کنید
جلسه : 70 مختصات 2
کلیک کنید
جلسه : 71 مختصات 3
کلیک کنید
جلسه : 72 مرور بردار و مختصات + آزمون شماره 16
کلیک کنید
جلسه : 73 بردار انتقال 1
کلیک کنید
جلسه : 74 بردار انتقال 2
کلیک کنید
جلسه : 75 بردار انتقال 3
کلیک کنید
جلسه : 76 مرور فصل 8 + آزمون شماره 17
کلیک کنید
جلسه : 77 جمع آوري و نمایش داده ها
کلیک کنید
جلسه : 78 نمودار ها 1
کلیک کنید
جلسه : 79 نمودار ها 2
کلیک کنید
جلسه : 80 احتمال 1
کلیک کنید
جلسه : 81 احتمال 2
کلیک کنید
جلسه : 82 احتمال و تجربه
کلیک کنید
جلسه : 83 مرور فصل 9
کلیک کنید
جلسه : 84 مرور کل کتاب و آزمون جامع ( شماره 18 )
کلیک کنید
جلسه : 85 مرور کل کتاب و آزمون جامع ( شماره 19)
کلیک کنید
  • مدرس : سمیه نیک زاد
  • زمان دوره : 9 ماه
  • برگزاری کلاس آنلاین: هفته ای دو جلسه
  • برگزاری آزمون : هر ماه دو بار
  • بررسی تکالیف : هر جلسه

درباره ی آموزشگاه درس من

آموزشگاه با همکاری مدرسان با تجربه در تلاش است آموزش را ساده و یادگیری را برای کاربران لذت بخش کند.

مشاهده درس

مشاهده تکلیف

ارسال تکلیف

تکالیف من

کلاس آنلاین

شرکت در امتحان

جواب امتحان

تکلیف شما در حال ارسال است لطفا از بستن مرورگر خودداری فرمایید