کلاس آنلاین ریاضی پنجم | سال تحصیلی 1401 – 1400

کلاس آنلاین ریاضی پنجم | سال تحصیلی 1401 – 1400

فیلم های ضبط شده کلاس آنلاین


برای اطلاع از دوره های جدید ، پرسش و پاسخ با مدرس و ... عضو گروه های مجازی آموزشگاه درس من شوید.

جلسه : 1 عدد نويسى و محاسبات عددى
کلیک کنید
جلسه : 2 معرفى ميليارد
کلیک کنید
جلسه : 3 حل سوال بيشتر + دسته بندى انواع سوالات
کلیک کنید
جلسه : 4 معرفى اعداد مركب + آزمون
کلیک کنید
جلسه : 5 تدريس جمع و تفريق اعداد مركب
کلیک کنید
جلسه : 6 تدريس الگوها
کلیک کنید
جلسه : 7 حل سوالات بيشتر + دسته بندى انواع سوالات
کلیک کنید
جلسه : 8 مرور فصل اوّل+ آزمون
کلیک کنید
جلسه : 9 تدریس ساده کردن کسرها
کلیک کنید
جلسه : 10 تدریس مقايسه ى كسرها
کلیک کنید
جلسه : 11 تدریس ضرب كسرها
کلیک کنید
جلسه : 12 تدریس تقسيم كسرها + آزمون
کلیک کنید
جلسه : 13 تدريس عدد مخلوط(يادآورى)
کلیک کنید
جلسه : 14 تدريس عدد مخلوط( تبديل كسر به عدد مخلوط و برعكس)
کلیک کنید
جلسه : 15 تدريس عدد مخلوط (تفريق) + آزمون
کلیک کنید
جلسه : 16 تدريس عدد مخلوط ( ضرب )
کلیک کنید
جلسه : 17 حل سوالات بيشتر+ دسته بندى انواع سوالات
کلیک کنید
جلسه : 18 حل سوال بيشتر + دسته بندى انواع سوالات
کلیک کنید
جلسه : 19 مرور فصل دوّم + آزمون
کلیک کنید
جلسه : 20 تدريس مبحث نسبت
کلیک کنید
جلسه : 21 تدريس مبحث نسبت هاى مساوى
کلیک کنید
جلسه : 22 حل سوالات بيشتر+ دسته بندى انواع سوالات
کلیک کنید
جلسه : 23 تدريس مبحث تناسب
کلیک کنید
جلسه : 24 تدريس مبحث درصد
کلیک کنید
جلسه : 25 حل سوالات بيشتر + دسته بندى انواع سوالات
کلیک کنید
جلسه : 26 مرور فصل سوّم + آزمون
کلیک کنید
جلسه : 27 مرور فصل هاى هاى اوّل و دوّم
کلیک کنید
جلسه : 28 تدريس تقارن محورى
کلیک کنید
جلسه : 29 تدريس تقارن مركزى
کلیک کنید
جلسه : 30 حل سوالات بيشتر + دسته بندى انواع سوالات
کلیک کنید
جلسه : 31 تدريس زاويه و نيم ساز
کلیک کنید
جلسه : 32 تدريس چند ضلعى ها ( مجموع زواياى آنها)
کلیک کنید
جلسه : 33 تدریس ویژگی های چند چهار ضلعی مهم
کلیک کنید
جلسه : 34 حل سوالات بيشتر + دسته بندى انواع سوالات
کلیک کنید
جلسه : 35 مرور فصل چهارم + آزمون
کلیک کنید
جلسه : 36 تدريس اعداداعشارى( معرفى)
کلیک کنید
جلسه : 37 تبدیل اعداد اعشاری به کسری
کلیک کنید
جلسه : 38 تدريس اعداد اعشارى (جمع )
کلیک کنید
جلسه : 39 تدريس اعداد اعشارى(تفريق)
کلیک کنید
جلسه : 40 تدريس اعداد اعشارى(ضرب)
کلیک کنید
جلسه : 41 حل سوالات بيشتر + دسته بندى انواع سوالات
کلیک کنید
جلسه : 42 مرور فصل پنجم + آزمون
کلیک کنید
جلسه : 43 مرور فصل سوّم و چهارم
کلیک کنید
جلسه : 44 تدریس مساحت لوزى(روش بدست آوردن فرمول)
کلیک کنید
جلسه : 45 تدریس مساحت لوزى( حل مثال)
کلیک کنید
جلسه : 46 تدریس مساحت ذوزنقه( روش بدست آوردن فرمول)
کلیک کنید
جلسه : 47 تدریس مساحت ذوزنقه( حل مثال)
کلیک کنید
جلسه : 48 تدريس محيط دايره
کلیک کنید
جلسه : 49 حل سوالات بيشتر + دسته بندى انواع سوالات
کلیک کنید
جلسه : 50 مرور فصل ششم + آزمون
کلیک کنید
جلسه : 51 تدريس مبحث حجم( حجم مکعب)
کلیک کنید
جلسه : 52 تدریس مبحث حجم( حجم مکعب مستطیل)
کلیک کنید
جلسه : 53 تدريس مبحث گنجايش
کلیک کنید
جلسه : 54 تدریس انواع واحد های اندازه گیری
کلیک کنید
جلسه : 55 حل سوال بيشتر + دسته بندى انواع سوالات
کلیک کنید
جلسه : 56 تدريس آمار(مبحث جمع آورى و نمايش داده ها )
کلیک کنید
جلسه : 57 تدریس آمار( معرفی انواع نمودار ها)
کلیک کنید
جلسه : 58 تدريس آمار( نمودار دايره اى)
کلیک کنید
جلسه : 59 تدريس آمار( ميانگين)
کلیک کنید
جلسه : 60 حل سوال بيشتر + دسته بندى انواع سوالات
کلیک کنید
جلسه : 61 تدريس مبحث احتمال
کلیک کنید
جلسه : 62 مرور فصل هفتم+ آزمون
کلیک کنید
جلسه : 63 مرور فصل هاى پنجم ، ششم ، هفتم
کلیک کنید
جلسه : 64 مرور فصل اول + حل نمونه سوال
کلیک کنید
جلسه : 65 مرور فصل دوم + حل نمونه سوال
کلیک کنید
جلسه : 66 مرور فصل سوم + حل نمونه سوال
کلیک کنید
جلسه : 67 مرور فصل چهارم + حل نمونه سوال
کلیک کنید
جلسه : 68 مرور فصل پنجم + حل نمونه سوال
کلیک کنید
جلسه : 69 مرور فصل ششم + حل نمونه سوال
کلیک کنید
جلسه : 70 مرور فصل هفتم+ حل نمونه سوال
کلیک کنید
جلسه : 71 آزمون جامع ریاضی پنجم + حل سوالات
کلیک کنید
  • مدرس : رضا سلطانی
  • زمان دوره : 9 ماه
  • برگزاری کلاس آنلاین: هفته ای دو جلسه
  • برگزاری آزمون : هر ماه دو بار
  • بررسی تکالیف : هر جلسه

درباره ی آموزشگاه درس من

آموزشگاه با همکاری مدرسان با تجربه در تلاش است آموزش را ساده و یادگیری را برای کاربران لذت بخش کند.

مشاهده درس

مشاهده تکلیف

ارسال تکلیف

تکالیف من

کلاس آنلاین

شرکت در امتحان

جواب امتحان

تکلیف شما در حال ارسال است لطفا از بستن مرورگر خودداری فرمایید